Reglement

1. Orkdalsmessa arrangeres av Orkdal IL Skiavdelinga, Postboks 86, 7321 Fannrem.

2. Messearrangøren forbeholder seg rett til å avslutte registreringen eller redusere anmeldt areal dersom disponibelt areal blir belagt før fristens utløp.

3. Påmelding kan bare skje på arrangementets spesielle formularer i utfylt og undertegnet stand, eller ved å melde seg på fra nettsiden.

4. Melding om godkjent registrering og anvist plass vil bil tilsendt utstiller snarest mulig etter påmeldingsfristens utløp.

5. Plassavgift regnes etter følgende satser: Kr. 312,50 pr. m2 (min. 8 m2) Inkludert vegger, strømuttak og bord.

6. Betalingsbetingelser Forfaller etter faktura ved påmeldingsfristens utløp. (Montering kan ikke påbegynnes før hele standsleien er betalt.)

7. Påmeldingen til Orkdalsmessa er juridisk bindende. Ved avmelding forbeholder messearrangør seg retten til å innkreve standsleie. 

8. Arrangøren forbeholder seg rett til å kunne avlyse messen hvis det viser seg umulig og gjennomføre arrangementet som følge av for liten deltagelse fra utstillere, brann, vannskader eller andre betydelige bygnings- eller tekniske skader på det bestemte utstillingssted. Ved avlysning i henhold til denne bestemmelse, fraskriver arrangøren seg ansvar overfor utstillerne som følge av avlysningen. Arrangøren har i slikt tilfelle ingen forpliktelser overfor utstillerne utover å tilbakebetale forskuddsbetalt standsleie.

9. Om en utstiller unnlater å møte opp, hefter han for påmeldt standsleie selv om plassen blir disponert av andre.

10. Bare varer som er anmeldt til utstillingen kan vises fram. Arrangøren har tilbakeholdsrett i alle utstilte varer og standardutstyr, herunder varer i kommisjonen for sitt krav på standsleie. Utstilleren plikter å gjøre oppmerksom på at varer og utstyr som evt. er i kommisjonen innbefattes i tilbakeholdsretten. Utstilleren plikter underrette sine leverandører om dette. Betales ikke arrangørens krav, er han berettiget på betryggende måte å selge de tilbakeholdte gjenstander til dekning av sitt krav.

11. Når utstillingen er åpen skal samtlige kommersielle stands være betjent.

12. Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- og parkeringsområdet uten arrangørens særsklite samtykke.

13. Bruk av virkemidler som utdeling av vareprøver, film, lydbånd, stemmeforsterkere/mikrofon må meddeles arrangøren ved påmelding.

14. Arrangøren sørger for renhold av innen- og utendørs publikumspassasjer og ganger. Etter anmodning fra utstillerne kan en formidle renhold av de enkelte stands etter regning.

15. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra montering påbegynner og til demontering er avsluttet, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer og utstyr. Utstiller dekker selv alle nødvendige forsikringer for sine produkter og utstyr, samt personale.

16. Enhver utstiller er ansvarlig for de skader han påfører bygninger, innredninger og anlegg. Han må nøye følge myndighetene og messestyrets instrukser og anvisninger.

17. Arrangøren fraskriver seg et hvert ansvar som vedvarende snø eller kuldebølge, og derpå følgende publikumssvikt/tap utstillerne blir påført.

18. Utstillerne må selv sørge for all transport, pakking, montasje og fjerning av varer. Alt gods til utstillerne må være godt merket med firmanavn og standnummer

19. Når utstillingen er demontert, skal standen leveres tilbake rengjort og fri for dekorasjoner. Hvis dette ikke blir oppfylt, vil utstilleren bli belastet med arrangørens utgifter for dette.

20. Enhver anmeldelse anses bundet av dette reglementet uansett om det er tatt forbehold av noen slag. Messestyret avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av dette reglement.